ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 307Drukuj informację Przetarg numer: 307

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 307

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Kępsku

Ogłoszono dnia: 2022-09-07 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-10-11 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00045135/1

Cena wywoławcza

30.000,00 zł netto

Wadium

6.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 115/2 o pow. 0,2108 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Kępsko, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00045135/1 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: nieużytki (N). Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Kępsko, przy drodze wyjazdowej w kierunku pól uprawnych. Dojazd do nieruchomości wewnętrzną drogą gminną (nieutwardzoną) o nr ewid. 192. W/w działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz drzewostanem liściastym. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Od strony wschodniej znajduje się ogrodzenie ze sztachet drewnianych w złym stanie technicznym. Z pozostałych stron działka nieogrodzona ogólnodostępna. Teren w północnej części działki jest częściowo podmokły. Kształt działki regularny, na planie wieloboku. Nieruchomość stanowi część byłego składowiska odpadów miejscowości Kępsko. Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się trudnymi warunkami gruntowymi i została dla niej wykonana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża. Z opinii wynika, że w podłożu działki zalegają grunty czwartorzędowe plejstoceńskie – spoiste – gliny piaszczyste i pylaste zwięzłe, sypkie – piaski drobne i średnie akumulacji sandrowej oraz iły trzeciorzędowe, o korzystnych parametrach geotechnicznych. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej występują grunty nasypowe – nasypy – ziemiste o niewielkiej miąższości ok. 1.5m. Budowa geologiczna jest prosto uwarstwiona o wyraźnej ciągłości warstw. Woda gruntowa występuje w sposób ciągły w obrębie gruntów piaszczystych w rejonie otw. 1. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym stabilizuje się na głębokości 2.1mppt tj. na rzędnej 81.9 mnpm. Okresowo po intensywnych opadach woda gruntowa może wystąpić w warstwie przypowierzchniowych piasków drobnych nadglinowych. W rejonie otw. 1 posadowienie fundamentów należy przewidzieć powyżej rzędnej 82.5mnpm z uwagi na poziom wody gruntowej. Wykopów nie należy przegłębiać, aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów gliniastych obok występujących, co może doprowadzić do nierównomiernego osiadania. Z uwagi na płytko występujący strop gruntów gliniastych wody dachowe należy odprowadzać poza fundamenty, przewidzieć ewentualnie też drenaż opaskowy. Z uwagi na stopniowe obniżenie się powierzchni działki w kierunku zachodnim należy przewidzieć wykonanie nasypów piaszczystych kontrolowanych (zagęszczanych równomiernie) i w nich oraz w warstwie nr Ia (piaszczystej) wykonać fundamentowanie. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin brak jest ustaleń dla działki o nr ewid 115/2 w obrębie Kępsko gmina Świebodzin. Teren ten nie był objęty zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 29.11.2018r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 91/WZ-II/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce o nr ewid. 115 w obrębie Kępsko gmina Świebodzin wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą techniczną oraz z określeniem warunków podziału na wydzielenie 2 działek pod planowane budynki. W dniu 12.09.2019r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 50/2019 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej – działki o nr 115 w obrębie Kępsko na działki 115/1, 115/2, 115/3. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 115/2 w obrębie Kępsko położona jest na terenie opisanym symbolem Z - tereny zieleni nieurządzonej. Dla w/w działki nie ma obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 15 marca 2022r. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 31 maja 2022r. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 9 sierpnia 2022r. Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000,00 złotych netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 6.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 22 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 7 października 2022r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-07 08:13:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-07 08:13:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-07 08:13:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony