ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 309Drukuj informację Przetarg numer: 309

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 309

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2022-10-26 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-12-02 11:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00009737/7

Cena wywoławcza

250.000,00 zł

Wadium

25.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny oznaczony numerem 2, położony na parterze (I kondygnacja) w budynku wielolokalowym przy ul. 1 Maja 17 w Świebodzinie, na działce nr: 224/2 o pow. 264 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00009737/7, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,90 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z w.c. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową, gazową, wentylacyjną, ogrzewanie piecowe. Mieszkanie o bardzo niskim standardzie wykończenia, do generalnego remontu. Gmina sprzedaje lokal mieszkalny wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 7/100 części. Budynek nr 17 przy ul. 1 Maja 17 w Świebodzinie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem L-433/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 10.11.1975r. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się działka nr 224/82 przy ul. 1 Maja 17 w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin, nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem UM – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej i znajduje się w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków (dla zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Świebodzina granica strefy jest tożsama ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”). Na podstawie art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm. ustaloną, zgodnie z art.67 ww. ustawy, cenę nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) obniża się o 50 %, co stanowi kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena wywoławcza - 250.000,00 zł Wadium - 25.000,00 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowego lokalu jest zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2022r. o godz. 1130 w pokoju nr 22 (I piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do 28.11.2022r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-26 10:21:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-26 10:21:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-26 10:21:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony