ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 321Drukuj informację Przetarg numer: 321

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 321

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: pisemny nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza III pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w 3 obrębie Świebodzina

Ogłoszono dnia: 2023-03-24 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-04-25 13:00:00

Miejsce

Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00052346/5

Cena wywoławcza

dz. nr 994 - 72.000,00 zł netto
dz. nr 995 - 50.000,00 zł netto
dz. nr 996 - 50.000,00 zł netto
dz. nr 997 - 73.000,00 zł netto

Wadium

dz. nr 994 - 14.000,00 zł
dz. nr 995 - 10.000,00 zł
dz. nr 996 - 10.000,00 zł
dz. nr 997 - 14.000,00 zł

Opis

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pisemnych przetargów nieograniczonych jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 994 o pow. 0,0443 ha, 995 o pow. 0,0302 ha, 996 o pow. 0,0302 ha, 997 o pow. 0,0451 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00052346/5 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne (R). Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta Świebodzin przeznaczonej pod zabudowę, na terenie który wyznaczają ulice: od północy ul. Słowiańska, od wschodu ul. Sulechowska, od południa ul. Sadowa, od zachodu ul. Gronowa. Teren cechuje niski stopień zurbanizowania, są to w przeważającej części grunty rolne niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę, z trwającym procesem uzbrajania terenu w sieci infrastruktury technicznej jak: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Obszar, na którym położona jest nieruchomość od strony zachodniej sąsiaduje z terenami zabudowanymi obiektami produkcyjnymi i obiektem handlowym „Galeria HOSSO”, a od strony ul. Sadowej graniczy z terenami ogrodów działkowych. Po przeciwnej stronie pasa drogowego ul. Słowiańskiej (tzw. spinki) znajduje się w pełni zagospodarowane osiedle domów mieszkalnych z obiektem handlowym i basenem miejskim. Ponadto na tym obszarze znajduje się areał, który ma być przeznaczony pod zieleń urządzoną, tereny sportowe i rekreacyjne. W sąsiedztwie nieruchomości, na nielicznych działkach trwa lub jest ukończony proces inwestycyjny budowy domów mieszkalnych. W przeważającej części jest to teren porośnięty samosiewami traw, chwastów, pojedynczych krzewów i drzew, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Przedmiotowe działki posiadają regularny, prostokątny kształt. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz pojedyncze działki z trwającymi już procesami inwestycyjnymi w zakresie budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o różnym stopniu zaawansowania. Na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne trwają prace inwestycyjne polegające na uzbrojeniu całego terenu w podstawowe sieci infrastruktury technicznej. Działki oznaczone ewidencyjnie nr 994, 995, 996, 997 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (obecnie nieurządzonej) . Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: - w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych: istnieje możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. - w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: brak jest możliwości przyłączenia działek do sieci kanalizacji deszczowej; nabywca działki zobowiązany będzie do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze nabytej działki. W chwili obecnej Gmina Świebodzin jest w trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych i wewnętrznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023r. - w zakresie dostawy energii elektrycznej: Gmina Świebodzin zawarła umowy o przyłączenie działek do sieci z przedsiębiorstwem ENEA Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin z mocą przyłączeniową o wartości 13 kW na napięciu 0,4kV. Nabywca nieruchomości (działki) będzie zobowiązany do przepisania umowy o przyłączenie do sieci z ENEA Operator Sp. z o. o. na swoją rzecz. Ponadto zgodnie z ww. umowami nabywca nieruchomości (działki) zobowiązany będzie do: - poniesienia opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 616,07 zł netto plus podatek (VAT), - dokonania zgłoszenia za pośrednictwem wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej po wcześniejszym zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, w oparciu o zasady określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wysłania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac określonych w umowach o przyłączenie do sieci. Pełna treść ww. umów dostępna jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (II piętro, pok. nr 44). Dla zbywanych działek oznaczonych ewidencyjnie nr 994, 995, 996, 997 określa się następujące terminy zagospodarowania: - rozpoczęcie zabudowy w terminie do 3 lat licząc od dnia nabycia działki, przy czym za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, - wybudowanie budynku mieszkalnego i zamieszkanie przez nabywcę w terminie do 7 lat licząc od dnia nabycia działki. Za niedotrzymanie ww. terminów zagospodarowania naliczane będą kary umowne w wysokości: - 10% ceny wywoławczej brutto działki za pierwszy rok zwłoki z tytułu nie rozpoczęcia prac w wyznaczonym terminie (do 3 lat), powiększone o 10% ceny wywoławczej brutto działki za każdy kolejny rozpoczęty rok zwłoki, - 10% ceny wywoławczej brutto działki w przypadku nie zakończenia prac i nie zamieszkania w budynku mieszkalnym przez nabywcę w wyznaczonym terminie (do 7 lat), powiększone o 10% ceny wywoławczej brutto działki za każdy kolejny rok zwłoki. W przypadku zbiegu dwóch podstaw naliczenia kar umownych, zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego – Gmina może zastosować tylko jedną podstawę naliczenia kar umownych. W przypadku zbycia działek oznaczonych ewidencyjnie nr 994, 995, 996, 997 lub ich części z wyjątkiem zbycia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przed upływem 8 lat od dnia nabycia, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej odpowiadającej cenie wywoławczej brutto działki ustalonej do przetargu. Maksymalne obciążenie z tytułu kar umownych za nie dotrzymanie ww. terminów zagospodarowania działki lub za zbycie działki lub jej części przed upływem 8 lat od dnia nabycia, nie przekroczy kwoty odpowiadającej cenie wywoławczej brutto działki ustalonej do przetargu. W umowie sprzedaży nabywca danej działki podda się egzekucji na zasadach art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty należności z tytułu kar umownych na rzecz Gminy Świebodzin do kwoty oznaczonej zgodnie z postanowieniami, o których mowa powyżej, przy czym Gmina Świebodzin będzie mogła wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 10 lat od dnia jego podpisania. Działki oznaczone ewidencyjnie nr 994, 995, 996, 997 objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 78 poz. 1064 z dnia 2 lipca 2009r.), której tekst jednolity ogłoszony został uchwałą nr XVII/250/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 25 maja 2020r. poz. 1405). Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do ww. uchwały: - działki oznaczone ewidencyjnie nr 994, 995, 996, 997 położone są na terenie opisanym symbolem 10MN; Zgodnie z ww. uchwałą przeznaczenie terenu opisanego symbolem 10MN jest następujące: - podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - przeznaczenie uzupełniające: obiekty gospodarcze i garaże związane z przeznaczeniem podstawowym; parkingi, ogrody przydomowe; zieleń urządzona; sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej, - dopuszcza się lokalizację na działkach wydzielonych przy drodze 13KDL budynków o funkcji podstawowej wyłącznie usługowej. Obsługa komunikacyjna terenu 10MN – z projektowanych dróg lokalnych 13KDL i 14KDL, dróg dojazdowych 16KDD i 17 KDD oraz wewnętrznych dróg dojazdowych. I pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 10 stycznia 2023r. II pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 3 marca 2023r. 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania działki. 3. Ceny wywoławcze: - dz. nr 994 w wysokości 72.000,00 złotych netto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - dz. nr 995 w wysokości 50.000,00 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - dz. nr 996 w wysokości 50.000,00 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - dz. nr 997 w wysokości 73.000,00 złotych netto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, Cenę nabycia działki stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium: - dz. nr 994 w wysokości 14.000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych), - dz. nr 995 w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), - dz. nr 996 w wysokości 10.000,00 złotych (słownie:dziesięć tysięcy złotych), - dz. nr 997 w wysokości 14.000,00 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych). 4. Przetargi (część jawna) odbędą się w dniu 25 kwietnia 2023r. w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie Plac Jana Pawła II 1, o godzinie 13:00 i będą przeprowadzone zgodnie z kolejnością działek określoną w niniejszym ogłoszeniu. 5. Warunkiem udziału w danym przetargu jest: a. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium na daną działkę należy wpłacić na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty. b. przesłanie, dla danej działki, w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Świebodzina, nr działki.......... (należy wpisać nr działki, której dotyczy oferta)” pisemnej oferty składającej się z: - koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6; - kopii dowodu wniesienia wadium. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w biurze podawczym tut. Urzędu (parter) w terminie do 21 kwietnia 2023r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 6. Pisemna oferta, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przetargu, powinna zawierać: a. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu oferenta albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, przy czym: - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, a podlegająca rejestracji, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z rejestru, - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. b. datę sporządzenia oferty, c. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie czynności przetargowych, d. oferowaną cenę netto wyższą niż cena wywoławcza, e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym, ze sposobem zagospodarowania działki w terenie oraz „warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. 7. Każdy przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 8. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, - przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert. 11a. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia działki stanowiącej przedmiot danego przetargu. 11b. Dany oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną działkę. 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący, członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca. 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu. 17. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki. 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostaje zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia. 20. Wpłata ceny nabycia działki wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia działki w terminie, o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 22. Koszty związane z nabyciem działki ponosi nabywca. 23. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. 24. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych przetargów z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia danego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-24 08:43:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-24 08:51:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 09:01:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony