ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 327Drukuj informację Przetarg numer: 327

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 327

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: pisemny nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w obrębie Chociule

Ogłoszono dnia: 2023-05-11 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-06-13 12:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie, pokój nr 22

Księga wieczysta

ZG1S/00046567/5

Cena wywoławcza

65.000,00 zł netto

Wadium

13.000,00 zł

Opis

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 204/2 o pow. 0,1517 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00046567/5 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz). Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Chociule, w sąsiedztwie kompleksów działek budowlanych oraz terenów dawnej stacji kolejowej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowej stanowi podobna działka budowlana, a dalej działki budowlane indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z rozpoczętymi budowami domów. Od strony zachodniej nieruchomość sąsiaduje z terenem dawnej stacji kolejowej, a od północy z podobną działką niezabudowaną porośniętą samosiewami różnych drzew (dz. nr 195/5). Od strony wschodniej przylega do pasa drogowego drogi gminnej za którym usytuowany jest teren lokalnej oczyszczalni ścieków. Jest to teren nieużytkowany po byłym wyrobisku kopalin żwiru i piasku. Obecnie teren jest porośnięty samosiewami drzew osiki, lipy, grabu, brzozy, jesionu i dębu. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do trapezu, o konfiguracji płaskiej z brzegowymi skarpami i jest nieogrodzony. Przylegająca droga gminna ma nawierzchnię nieutwardzoną gruntową i posiada wjazd z głównej drogi wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość przyłączenia ww. nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Nie ma natomiast możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz do sieci gazowej. Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się trudnymi warunkami gruntowymi i nie została dla niej wykonana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzin uchwalonego przez Radę Miejską w Świebodzinie Nr XLV/395/94 z dnia 23 maja 1994r. (op. Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 10 poz. 169 z dnia 19 lipca 1994r.) brak jest ustaleń dla działki o nr ewid. 204/2 w obrębie Chociule gmina Świebodzin. W/w działka nie była objęta zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 27.04.2022r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 22/WZ-II/2022, o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr 204/2 w obrębie Chociule gmina Świebodzin. W dniu 06.12.2021r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej o nr ewid. 204 w obrębie Chociule na działki o nr ewid 204/1 i 204/2. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 204/2 w obrębie Chociule gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem Re – tereny otwarte rolne z dużym udziałem użytków zielonych. I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 17 marca 2023r. II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 4 maja 2023r. 3. Cena wywoławcza nieruchomości – 65.000,00 złotych netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium – 13.000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych) 4. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 22 (I piętro), o godzinie 12:00. 5. Warunkiem udziału w przetargu jest: a. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty. b. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chociule, nr działki 204/2” pisemnej oferty składającej się z: - koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6; - kopii dowodu wniesienia wadium. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w biurze podawczym tut. Urzędu (parter) w terminie do 7 czerwca 2023r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 6. Pisemna oferta, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przetargu, powinna zawierać: a. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu oferenta albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, przy czym: - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. b. datę sporządzenia oferty, c. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie czynności przetargowych, d. oferowaną cenę netto wyższą niż cena wywoławcza, e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. 7. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 8. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, - przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert. 11. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący, członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca. 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu. 17. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostaje zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia. 20. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 22. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. 23. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. 24. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-11 08:57:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-11 08:59:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11 08:59:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony