ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 329Drukuj informację Przetarg numer: 329

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 329

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: pisemny nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza IV pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w 3 obrębie Świebodzina

Ogłoszono dnia: 2023-05-11 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-06-13 14:00:00

Miejsce

Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00052346/5

Cena wywoławcza

- dz. nr 999 - 150.000,00 zł netto,
- dz. nr 1000 - 150.000,00 zł netto,
- dz. nr 1003 - 150.000,00 zł netto,
- dz. nr 1004 - 150.000,00 zł netto.

Wadium

- dz. nr 999 - 30.000,00 zł,
- dz. nr 1000 - 30.000,00 zł,
- dz. nr 1003 - 30.000,00 zł,
- dz. nr 1004 - 30.000,00 zł.

Opis

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pisemnych przetargów nieograniczonych jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 999 o pow. 0,0867 ha, 1000 o pow. 0,0867 ha, 1003 o pow. 0,0867 ha, 1004 o pow. 0,0867 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00052346/5 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne (R). Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta Świebodzin przeznaczonej pod zabudowę, na terenie który wyznaczają ulice: od północy ul. Słowiańska, od wschodu ul. Sulechowska, od południa ul. Sadowa, od zachodu ul. Gronowa. Teren cechuje niski stopień zurbanizowania, są to w przeważającej części grunty rolne niezabudowane a przeznaczone pod zabudowę, z trwającym procesem uzbrajania terenu w sieci infrastruktury technicznej jak: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Obszar, na którym położona jest nieruchomość od strony zachodniej sąsiaduje z terenami zabudowanymi obiektami produkcyjnymi i obiektem handlowym „Galeria HOSSO”, a od strony ul. Sadowej graniczy z terenami ogrodów działkowych. Po przeciwnej stronie pasa drogowego ul. Słowiańskiej (tzw. spinki) znajduje się w pełni zagospodarowane osiedle domów mieszkalnych z obiektem handlowym i basenem miejskim. Ponadto na tym obszarze znajduje się areał, który ma być przeznaczony pod zieleń urządzoną, tereny sportowe i rekreacyjne. W sąsiedztwie nieruchomości, na nielicznych działkach trwa lub jest ukończony proces inwestycyjny budowy domów mieszkalnych. W przeważającej części jest to teren porośnięty samosiewami traw, chwastów, pojedynczych krzewów i drzew, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Przedmiotowe działki posiadają regularny, prostokątny kształt. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz pojedyncze działki z trwającymi już procesami inwestycyjnymi w zakresie budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o różnym stopniu zaawansowania. Na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne trwają prace inwestycyjne polegające na uzbrojeniu całego terenu w podstawowe sieci infrastruktury technicznej. Działki oznaczone ewidencyjnie nr 999, 1000, 1003, 1004 posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działek oznaczonych ewidencyjnie nr 999, 1000 odbywać się będzie przez działkę nr 1104 pełniącą funkcję drogi wewnętrznej (obecnie nieurządzonej). Dojazd do działek oznaczonych ewidencyjnie nr 1003, 1004 odbywać się będzie przez działkę nr 1103 pełniącą funkcję drogi wewnętrznej (obecnie nieurządzonej). Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: - w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych: istnieje możliwość przyłączenia działek do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. - w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: brak jest możliwości przyłączenia działek do sieci kanalizacji deszczowej; nabywca działki zobowiązany będzie do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obszarze nabytej działki. W chwili obecnej Gmina Świebodzin jest w trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych i wewnętrznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023r. - w zakresie dostawy energii elektrycznej: Gmina Świebodzin zawarła umowy o przyłączenie działek do sieci z przedsiębiorstwem ENEA Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin z mocą przyłączeniową o wartości 13 kW na napięciu 0,4kV. Nabywca nieruchomości (działki) będzie zobowiązany do przepisania umowy o przyłączenie do sieci z ENEA Operator Sp. z o. o. na swoją rzecz. Ponadto zgodnie z ww. umowami nabywca nieruchomości (działki) zobowiązany będzie do: - poniesienia opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 616,07 zł netto plus podatek (VAT), - dokonania zgłoszenia za pośrednictwem wybranego Sprzedawcy lub samodzielnie, o zawarciu umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej po wcześniejszym zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, w oparciu o zasady określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wysłania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator prac określonych w umowach o przyłączenie do sieci. Pełna treść ww. umów dostępna jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (II piętro, pok. nr 44). Działki oznaczone ewidencyjnie nr 999, 1000, 1003, 1004 objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 78 poz. 1064 z dnia 2 lipca 2009r.), której tekst jednolity ogłoszony został uchwałą nr XVII/250/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 25 maja 2020r. poz. 1405). Zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik do ww. uchwały: - działki oznaczone ewidencyjnie nr 999, 1000, 1003, 1004 położone są na terenie opisanym symbolem 10MN; Zgodnie z ww. uchwałą przeznaczenie terenu opisanego symbolem 10MN jest następujące: - podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - przeznaczenie uzupełniające: obiekty gospodarcze i garaże związane z przeznaczeniem podstawowym; parkingi, ogrody przydomowe; zieleń urządzona; sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej, - dopuszcza się lokalizację na działkach wydzielonych przy drodze 13KDL budynków o funkcji podstawowej wyłącznie usługowej. Obsługa komunikacyjna terenu 10MN – z projektowanych dróg lokalnych 13KDL i 14KDL, dróg dojazdowych 16KDD i 17 KDD oraz wewnętrznych dróg dojazdowych. I pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 10 stycznia 2023r. II pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 3 marca 2023r. III pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 25 kwietnia 2023r. 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania działki. 3. Ceny wywoławcze: - dz. nr 999 w wysokości 150.000,00 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - dz. nr 1000 w wysokości 150.000,00 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - dz. nr 1003 w wysokości 150.000,00 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, - dz. nr 1004 w wysokości 150.000,00 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, Cenę nabycia działki stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium: - dz. nr 999 w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), - dz. nr 1000 w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), - dz. nr 1003 w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), - dz. nr 1004 w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 4. Przetargi (część jawna) odbędą się w dniu 13 czerwca 2023r. w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie Plac Jana Pawła II 1, o godzinie 14:00 i będą przeprowadzone zgodnie z kolejnością działek określoną w niniejszym ogłoszeniu. 5. Warunkiem udziału w danym przetargu jest: a. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 3; wadium na daną działkę należy wpłacić na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty. b. przesłanie, dla danej działki, w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 Świebodzina, nr działki.... (należy wpisać nr działki, której dotyczy oferta)” pisemnej oferty składającej się z: - koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 6; - kopii dowodu wniesienia wadium. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Miejski w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w biurze podawczym tut. Urzędu (parter) w terminie do 7 czerwca 2023r. (decyduje data wpływu do Urzędu). 6. Pisemna oferta, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia o przetargu, powinna zawierać: a. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu oferenta albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, przy czym: - w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, a podlegająca rejestracji, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z rejestru, - w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, do oferty należy dołączyć aktualny tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, - w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. b. datę sporządzenia oferty, c. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie czynności przetargowych, d. oferowaną cenę netto wyższą niż cena wywoławcza, e. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym, ze sposobem zagospodarowania działki w terenie oraz „warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. 7. Każdy przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. 8. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, - przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 10. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert. 11a. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia działki stanowiącej przedmiot danego przetargu. 11b. Dany oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną działkę. 12. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu. 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący, członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca. 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 15. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 16. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu. 17. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia działki. 18. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 19. Oferent, który przetarg wygrał, zostaje zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia. 20. Wpłata ceny nabycia działki wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 35 1020 5402 0000 0002 0305 6579 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 21. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia działki w terminie, o którym mowa w pkt. 20 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 19, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 22. Koszty związane z nabyciem działki ponosi nabywca. 23. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. 24. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych przetargów z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia danego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-11 10:07:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-11 10:09:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-11 10:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony