ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 6Drukuj informację Przetarg numer: 6

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 6

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Dworku

Ogłoszono dnia: 2012-06-20 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2012-07-24 00:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Cena wywoławcza

16.470,00 zł
23.860,00 zł
26.280,00 zł

Wadium

3.200,00 zł
4.700,00 zł
5.200,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę letniskową oznaczone ewidencyjnie działkami nr 143/18 o pow. 0,0836 ha, nr 143/19 o pow. 0,1211 ha i nr 143/20 o pow. 0,1334 ha położone w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nowy Dworek, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Kw. Nr ZG1S/00046156/1 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń oraz praw i roszczeń osób trzecich. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Świebodzińskiego nieruchomości oznaczone są jako RV – grunty orne i RVIz – grunty orne zadrzewione. I przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się 07 lutego 2012r., II przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się 08 maja 2012r. Nieruchomości położone są w Nowym Dworku. Kształt działek regularny. Teren działek porośnięty trawą i częściowo drzewami. W niedalekiej odległości znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową z drogi utwardzonej – asfaltowej. Nie ma możliwości technicznych przyłączenia przedmiotowych nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. Istnieje możliwość uzbrojenia terenu w sieć elektroenergetyczną pod następującymi warunkami: - złożenia przez podmiot posiadających tytuł prawny do terenu pisemnego wniosku o określenie warunków przyłączenia, - istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia, - wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci na zasadach obowiązujących w ,,ENEA’’ Operator Sp. z o.o. w dniu jej zawierania, - przygotowania, wyrównania dróg – pasów technicznych do rzędnych docelowych przed wykonaniem przyłącza. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 143/18, 143/19 i 143/20 w obrębie Nowy Dworek położone są na terenie oznaczonym symbolem ML1 – tereny zabudowy letniskowej. 1) Przeznaczenie terenu: a) zabudowa letniskowa – budynki związane z wypoczynkiem i rekreacją, służące pobytowi czasowemu, sezonowemu; b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb projektowanej zabudowy; c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych. 2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy letniskowej oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących: a) linia zabudowy – nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu, b) wysokość zabudowy – minimum 7,0 m, maksymalnie 9,0 m, należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki lub terenu, d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 70% powierzchni działki lub terenu, e) szerokość elewacji frontowej – maksymalnie 20,0 m, f) geometria dachu – obowiązują dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze ceglastym, brązowym lub szarym o kącie nachylenia połaci dachowej minimum 350, maksymalnie 500. Ceny wywoławcze nieruchomości: 1) działka nr 143/ 18 - 16.470,00 zł. wadium: 3.200,00 zł 2) działka nr 143/ 19 - 23.860,00 zł. wadium: 4.700,00 zł 3) działka nr 143/ 20 - 26.280,00 zł. wadium: 5.200,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie pok. nr 18 I piętro, w przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium (oryginał wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu). Wadium na poszczególne nieruchomości (tj. na każdą nieruchomość osobno z podaniem jej numeru ewidencyjnego) należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. Świebodzin nr 10 1090 1593 0000 0000 5900 9210, do dnia 20 lipca 2012r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu. W przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, - małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rosalska-Hutnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-20 08:31:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-20 08:31:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-20 08:31:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony