ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 187

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie

Ogłoszono dnia: 2018-01-03 00:00:00 przez Krzysztof Alter

Data przetargu

2018-02-06 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00014295/4

Cena wywoławcza

45.000,00 zł

Wadium

9.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 236/21 o pow. 0,0330 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1 przy ul. Zachodniej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00014295/4 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość położona jest w północnej części miasta. Kształt działki regularny. Teren działki nieogrodzony. Nieruchomość porośnięta samosiejami drzew (brzozy) oraz chwastami. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa wielorodzinna, usługowo-handlowa. Dalsze sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna i oświatowa (szkoła). Z uwagi na utratę ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin uchwalonych przed 1995r. brak jest ustaleń dla działki o nr ewid. 236/21 w 1 obrębie Świebodzina. W nieobowiązującym aktualnie Miejscowym Planie Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzin, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/395/94 z dnia 23 maja 1994r. /Dz.Urz.Woj.Ziel. Nr 10 poz 169 z dnia 19 lipca 1994r./ część działki nr 236/21 w 1 obrębie Świebodzina była położona na terenie przeznaczonym na cel publiczny (zgodnie z rysunkiem planu część w/w działki znajdowała się w pasie drogi opisanym symbolem 07KZo1/2; zgodnie z tekstem planu przeznaczenie terenu opisanego symbolem 07KZo1/2 było następujące: użytkowanie istniejące: ul. Świerczewskiego, użytkowanie planowane: projektowana ulica zbiorcza obszarowa). W dniu 3 lipca 2012r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 38/WZ-I/2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno - usługowych z niezbędnymi do ich funkcjonowania urządzeniami budowlanymi na działce nr 236/18 przy ul. Świerczewskiego w I obrębie Świebodzina oraz warunki podziału tej działki na odrębne nieruchomości gruntowe działki budowlane pod zabudowę każdym budynkiem oddzielnie i pozostałej działki jako place wewnętrzne i drogi dojazdowe do nieruchomości projektowanych i sąsiednich. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości z ul. Zachodniej przez działkę nr 236/22 na podstawie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu. Istnieje możliwość uzbrojenia nieruchomości w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną i gazową. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 14 listopada 2017 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 45.000,00 złotych netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu – 6.845,00 netto (słownie: sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie jej ustanowienia. Wadium – 9.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 6 luty 2018r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości: - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 2 lutego 2018r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-03 08:19:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-03 08:19:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-29 09:14:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1674 raz(y)