Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 236

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2019-10-30 00:00:00 przez

Data przetargu

2019-12-03 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00018804/4

Cena wywoławcza

80.000,00 zł

Wadium

15.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, oznaczona ewidencyjnie działką nr 129/5 o pow. 0,0635 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Lubinicko, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00018804/4, wolną od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym – stodołą. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej, na zaprawie cementowo-wapiennej grubości dwóch cegieł, natomiast ściana szczytowa częściowo kamień polny, częściowo cegła pełna. Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, płatwiowo-jętkowa, kryta dachówką. Więźba drewniana w średnim stanie technicznym. W budynku są pojedyncze ubytki dachówek. Budynek w średnim stanie technicznym. Dojazd do budynku od strony zachodniej, utwardzony kostką brukową. Wschodnia część nieruchomości wykorzystywana na cele rolnicze. Teren częściowo ogrodzony, ogrodzenie z siatki stalowej. Brama wjazdowa na teren nieruchomości stalowa, rozwierana. Nieruchomość ma możliwość przyłączenia w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej, takich jak sieć: elektryczna i wodociągowa. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina uchwalonych przed 1995 r. brak jest ustaleń dla działki nr 129/5 w Lubinicku. Gmina Świebodzin nie podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla tego terenu. Działka nr 129/5 w Lubinicku nie była objęta zmianami planu po 1995 r. W dniu 23.10.2018 r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 80/WZ-II/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z garażem na działce o nr ewid. 129/4 (po podziale dz. nr 129/6) w Lubinicku wraz z określeniem warunków jej podziału na wydzielenie działki pod planowany budynek mieszkalny. W dniu 10.06.2019r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 38/2019 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości – dz. nr 129/4 w Lubinicku na działki nr 129/5 i 129/6, z których wydzielona działka nr 129/5 przeznaczona jest do sprzedaży, a dz. nr 129/6 pod planowany budynek mieszkalny. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin działka nr 129/5 położona jest na terenie opisanym symbolem MU (tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej). Ponadto, zgodnie ze schematem 1 pn. „Rozmieszczenie stref i obszarów funkcjonalnych” teren, na którym znajduje się dz. nr 129/5 oznaczony jest jako strefa funkcjonalna Z- dominacji zabudowy oraz jako obszar funkcjonalny U – urbanizacji gospodarczej. Z chwilą zbycia, nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 129/2 i nr 129/3 położonych w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Lubinicko objętych księgą wieczystą Nr ZG1S/00009884/2. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 zł Wadium 15.000,00 zł Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Przetarg odbędzie się 3.12.2019 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do 29.11.2019 r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603.Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 10:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 10:07:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-06 08:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
818 raz(y)