ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 262

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2020-07-08 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-08-11 11:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00020304/5

Cena wywoławcza

35.000,00 zł

Wadium

7.000,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4, położony na poddaszu (II kondygnacja) w budynku wielolokalowym przy ul. Krótkiej 5 w Świebodzinie, na działce nr 607/43 o pow. 205 m2. Kw Nr ZG1S/00020304/5 wolna od jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 21,70 m2 składa się z jednego pokoju, kuchni i skrytki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową, wentylację grawitacyjną, ogrzewanie piecowe. W.c. wspólne na korytarzu. Lokal o bardzo niskim standardzie wykończenia, do generalnego remontu. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,70 m2. Gmina sprzedaje lokal mieszkalny wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 17/100 części. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajduje się działka nr 607/43 przy ul. Krótkiej 5 w Świebodzinie. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Świebodzin, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Cena wywoławcza wynosi 35.000,00 zł Wadium 7.000,00 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest zwolniona z podatku VAT. . Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2020r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2 (pok. Nr 18, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzącym działalność gospodarczą): dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz okazania przez pełnomocnika dowodu tożsamości. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 7.08.2020r. (włącznie) na konto Gminy Świebodzin: PKO Bank Polski 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu podając przyczynę jego odwołania. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój nr 34, 44 tel.: 68 4750 905(913).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Tanaś-Siemak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-08 08:34:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-08 08:35:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08 08:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1006 raz(y)