ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 265

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: ograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin

Ogłoszono dnia: 2020-09-30 00:00:00 przez

Data przetargu

2020-11-04 10:30:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00046572/3

Cena wywoławcza

20.000,00 zł netto

Wadium

4.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 459 o pow. 0,33 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Chociule, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00046572/3, która w dziale III obciążona jest prawem rzeczowym polegającym na: - ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości dla realizacji obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetycznej 0,4 KV), o którym mowa w pkt 18 decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 276 od km 35+000 do km 35+873 w m. Chociule, poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, a także innych podziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, - trwałym ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości wskazanym w pkt 19.2 Decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 276 od km 35+000 do km 35+873 w m. Chociule. Obszar nieruchomości objęty ograniczeniem został wskazany na załączniku nr 4B do w/w decyzji. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako: droga (dr). Nieruchomość położona jest na obrzeżach obrębu Chociule, a w pobliżu granicy administracyjnej miasta Świebodzin. Przedmiotowa nieruchomość stanowi śródpolną drogę gruntową transportu rolnego położoną pomiędzy drogą wojewódzką relacji Świebodzin – Krosno Odrzańskie a drogą gminną biegnącą ze wsi Chociule do pól uprawnych zlokalizowanych na obrzeżach obrębu. Jest to wąski pas gruntu rozdzielający sąsiednie nieruchomości. Teren ten jest obecnie użytkowany rolniczo. Nieruchomość położona jest po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej relacji Świebodzin – Krosno Odrzańskie, która ma nawierzchnię asfaltową i posiada zjazd na teren przedmiotowej nieruchomości. Gleby przedmiotowej nieruchomości posiadają średni i dobry poziom kultury rolnej i są uprawiane, w części jako pastwisko trwałe a w części obsiane zbożem ozimym. Nieruchomość położona jest na terenie w miarę płaskim z lekkim pochyleniem w kierunku zachodnim i niewielkim załamaniem niwelety w połowie jej przebiegu. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek o nr ewid. 451/1 i 452/5, ponieważ może poprawić warunki zagospodarowania tych nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości przez właściciela działki nr 451/1, nabywca w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na niej nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 452/5. W przypadku nabycia nieruchomości przez właściciela działki nr 452/5, nabywca w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na niej nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 451/1. Z uwagi na utratę mocy prawnej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Świebodzinie nr VIII/48/89 z dnia 16.10.1989r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1990r. nr 7 poz. 169), ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXX/214/92 z dnia 09.11.1992r. (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego z 1992r. nr 15 poz 218), brak jest ustaleń dla działki o nr ewid. 459 w obrębie Chociule gm. Świebodzin. W dniu 26.03.2020r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 16/WZ-II/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie „Zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 451/1, 459, 452/3, obręb Chociule, gmina świebodzin, wraz z określeniem warunków podziału”. Zgodnie z załącznikiem graficznym /pn „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”/ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonego Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r., zmienionej Uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 459 w obrębie Chociule gm. Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem AG (tereny aktywności gospodarczej, w tym zabudowy produkcyjnej) i położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „Dolina Kopalna Wielkopolska” Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 25 sierpnia 2020 roku. Cena wywoławcza nieruchomości – 20.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 4.000,00 złotych 1. Przetarg odbędzie się dnia 4 listopada 2020r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 18 I piętro. 2. Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działek o nr ewid. 451/1 i 452/5. 3. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 30 października 2020r. włącznie: - zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, - wpłacić wadium w kwocie 4.000,00 zł – wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin - PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (parter) w dniu 2 listopada 2020r. 5. Przed otwarciem przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. - w przypadku osób prawnych - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 6. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiony w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. 8. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro – tel.: 68-4750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 09:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 09:19:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 09:19:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
718 raz(y)