ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 282

Ogłaszający: Burmistrz Świebodzina

Rodzaj: nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Świebodzina ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Nowym Dworku

Ogłoszono dnia: 2021-06-23 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-07-27 10:00:00

Miejsce

Urząd Miejski w Świebodzinie

Księga wieczysta

ZG1S/00020424/3

Cena wywoławcza

90.000,00 zł netto

Wadium

18.000,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 255/22 o pow. 0,1194 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nowy Dworek, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00020424/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Świebodzinie nieruchomość sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Nieruchomość położona jest nad brzegiem Jeziora Tymień w miejscowości Nowy Dworek. Działka posiada kształt nieforemnego pięciokąta obejmującego wysoką skarpę nadbrzeżną i płaski teren nad brzegiem jeziora. Jest to obszar o dużym zróżnicowaniu wysokościowym, głównie jako skarpa nabrzeżna. W/w nieruchomość położona jest pomiędzy zabudową siedliskową wsi Nowy Dworek oraz wschodnim brzegiem Jeziora Tymień. Jest to obecnie teren nieużytkowany, porośnięty samosiewem traw, chwastów i pojedynczych drzew. Przyległy teren użytkowany jest jako gruntowa droga dojazdowa do sąsiednich zabudowań i działek letniskowych. Nawierzchnia drogi dojazdowej jest gruntowa, a główna droga wiejska ma nawierzchnię utwardzoną asfaltową. Potencjalnie istnieją możliwości przyłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Istnienie faktycznej możliwości przyłączenia badane będzie na etapie procedury wydawania warunków technicznych przyłączenia. Istnieje również możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elekroenergetycznej. Przyłączenie to nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych. Z uwagi na utratę mocy prawnej miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin uchwalonego przed 1995r. brak jest ustaleń dla działki o nr ewid 255/22 obręb ewid. Nowy Dworek gmina Świebodzin. Teren ten nie był objęty zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 1995r. W dniu 17.08.2020r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 66/WZ-II/2020 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania urządzeniami budowlanymi na działce 255/22 obręb Nowy Dworek gmina Świebodzin. Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r., uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. oraz uchwałą nr XLVI/699/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. działka o nr ewid. 255/22 w obrębie Nowy Dworek gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem Re (tereny rolne z dużym udziałem użytków zielonych) oraz jest objęta granicami obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 „ Dolina Kopalna Wielkopolska”. Na części działki zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne Nowy Dworek 11 (AZP 53-14/11) ujęte w gminnej ewidencji zabytków (cmentarzysko łużyckich pól popielnicowych, relikty osady z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy z późnego średniowiecza, cmentarzysko z późnego średniowiecza, ślad osadniczy z okresu neolitu, ślad osadniczy z pradziejów), w związku z czym podczas prac ziemnych należy zapewnić badania archeologiczne, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 5 maja 2021r. Cena wywoławcza nieruchomości – 90.000,00 złotych netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Wadium – 18.000,00 złotych Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2021r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Świebodzinie, Plac Jana Pawła II 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wydruku lub odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (wydruk lub odpis z rejestru powinien być dokonany nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium należy wnosić w pieniądzu na rachunek Gminy Świebodzin – PKO Bank Polski nr 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603, do 23 lipca 2021r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni po zakończeniu przetargu. O terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, Burmistrz Świebodzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.), Gminie Świebodzin będzie przysługiwało prawo pierwokupu nieruchomości w przypadku jej zbycia, przed jej zabudowaniem. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny jego odwołania. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 684750914.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-23 08:52:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-23 08:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 12:24:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
777 raz(y)