ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORG-14/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORG-14/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 2

Wydział: Wydział Finansowo Budżetowy

Data udostępnienia: 2021-10-04

Ogłoszono dnia: 2021-10-04

Termin składania dokumentów: 2021-10-18 16:00:00

Nr ogłoszenia: ORG-14/2021

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. mieć  obywatelstwo polskie,
2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych,
3. nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4. kwalifikacje:
- ukończone   studia  wyższe i posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości
-preferowane kierunki wykształcenia : ekonomia, administracja, zarządzanie.
6. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy,
    a w szczególności;
-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 t.j.)ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 t.j.)
-ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.)
-ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.)
-rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2020.2083)
-rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz.U.2020.2194)
-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342 t.j.)
-rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.)
-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396)
b. Wymagania dodatkowe:
- biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów operacyjnych w systemie biurowym,
- biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office),
- umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia,
- komunikatywność, skrupulatność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
1. Dekretacja dowodów księgowych i dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
2. Bieżąca windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich egzekucja z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
3. Miesięczne przedłożenie stanu wykonania wpływów dochodów z tytułu opłaty dla księgowości organu.
4. Analiza zapisów księgowych oraz rzetelne przedstawianie zdarzeń w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych i w danych do sprawozdania z operacji finansowych oraz do sprawozdania finansowego.
5. Potwierdzenie stanu zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne we wnioskach osób fizycznych występujących o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty i rozłożenie należności na raty.  
6. Sporządzanie raportów z księgowości podatkowej w zakresie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia : Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
Forma zatrudnienia :  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
d) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. Orzeczenie  lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
  2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-18 16:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną.
c. Miejsce:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,
- pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Wydział Finansowo-Budżetowy  w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie – Ogłoszenie nr 14 
- pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .
 

VII. Informacje dodatkowe:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2)   kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, 
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-06 11:15:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-06 11:23:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29 12:38:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony