ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORG-8/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORG-8/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2022-08-02

Ogłoszono dnia: 2022-08-02

Termin składania dokumentów: 2022-08-17 15:20:00

Nr ogłoszenia: ORG-8/2022

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. mieć obywatelstwo polskie,
2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, 
3. nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4. kwalifikacje:
- ukończone studia wyższe 
- staż pracy minimum 3 lata (preferowany staż pracy kadry, płace ).
5. Znajomość ustaw i kodeksów dotyczących zakresu spraw stanowiska: 
 - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559)
 - ustawa z 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r, poz. 735 ze zm.))
- ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 423)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz.1320), 
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530),
- rozporządznie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021. Poz.1960).
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz.1781 z późn.zm.)
6. Biegła obsługa urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów i programów płacowych, kadrowych, biurowych, obsługa platformy Płatnik. 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 - biegła obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów i programów płacowych, kadrowych i biurowych, obsługa platformy Płatnik,
 - umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia,
 - komunikatywność, skrupulatność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, wysoka kultura osobista,
 - umiejętność pracy pod presją czasu.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie akt osobowych pracowników: Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świebodzińskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego.
2. Przygotowywanie odpowiednich dokumentów dotyczących:
 - zatrudniania, awansowania, przeszeregowania, przenoszenia i zwalniania pracowników w/w jednostek,
 - potwierdzanie na listach płac danych wynikających z kompetencji komórki kadr, ewidencja czasu pracy
 - zgłaszanie pracowników w/w jednostek do ubezpieczeń, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, sporządzanie  korekt,
 3. Utrzymywanie kontaktu z dyrektorami/kierownikami w/w placówek.
 4. Sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia pracowników.
 5. Prowadzenie ewidencji umów zleceń.
 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia oraz wyrejestrowywanie tych osób z ubezpieczenia.
7. Prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego (zwanego „PPK).”
8. W zakresie działalności kadr realizacja umowy z „LUX MED” o udzielanie świadczeń zdrowotnych w celu  sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w w/w jednostkach.
9 .Zapewnienie obsługi urzędnikom wyborczym, obsługa merytoryczna i techniczna wszelkiego rodzaju wyborów, referendów.
10.Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS, ZUS, PFRON.
11. Utrzymanie we właściwym stanie sprzętu znajdującego się na stanowisku pracy.
12. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy obsłudze i przetwarzaniu bazy danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
13. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
14. Archiwizacja dokumentów.
 
a) dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia : Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
Forma zatrudnienia :  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
 
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
1. Orzeczenie  lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-17 15:20:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną.
 
Pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko INSPEKTOR  Wydział Organizacyjny  w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie – Ogłoszenie nr 2 
 
Pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .
 
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie pok. 22,

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, 
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
5) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 11:24:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 11:24:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Irena Michalak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:04:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony