ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORG-11/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORG-11/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor / Główny Specjalista w Wydziale GKiM

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2022-08-31

Ogłoszono dnia: 2022-08-31

Termin składania dokumentów: 2022-09-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: ORG-11/2022

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5.kwalifikacje: wymagane wykształcenie  : wyższe budowlane,  średnie technik budowlany
  lub inne pośrednie, potwierdzone dyplomami.
   Preferowany staż pracy minimum 2 lata w administracji samorządowej, rządowej.
6. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy,
    a w szczególności:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz.2351 zpóźn.zm.)
-Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z  2021 r. poz.1960)
-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.);
-Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. 2021 r., poz. 1372 ze zm.);
-Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.);
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.);
-Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.);
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);
-Ustawa z dnnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2022r. poz.172 z póżn.zm.)
b. Wymagania dodatkowe:
     - biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów operacyjnych
       w  systemie biurowym.
     - biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office).
     - wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B.
     - umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia,
       komunikatywność, skrupulatność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Ustalanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków komunalnych i lokali mieszkalnych będących własności gminy:
- sporządzanie planów finansowych i rzeczowych,
- sporządzanie analiz i ocen utrzymania zasobów mieszkaniowych.
2. Prowadzenie książek budynków komunalnych mieszkaniowych.
3. Prowadzenie spraw związanych z remontami w budynkach i mieszkaniach komunalnych w zakresie: napraw instalacji i urządzeń gazowych, wodno - kanalziacyjnych, ogólnobudowlanych, stolarskich i dekarskich.
4. Wykonanie kontroli stanu technicznego urządzeń komunalnych w lokalach gminnych: mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach przynależnych do mieszkań i garażach związanych z mieszkaniowym zasobem komunalnym:
a/ rejestrowanie wniosków,
b/ sporządzanie protokołów w zakresie:
- oceny stanu technicznego mieszkań (zacieków, wilgoci itp.),
- oceny stanu technicznego okien, drzwi, pomieszczeń gospodarczych i przynależnych,
- oceny stanu technicznego wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej.
5. Nadzorowanie okresowych przeglądów kominiarskich w budynkach komunalnych mieszkalnych – kontrolowanie pracy kominiarzy pod względem jakości wykonanych usług polegających na czyszczeniu przewodów kominowych.
6. Zlecenie przeglądów i remontów piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobie gminy.
7. Przyjmowanie i zlecanie do wykonania zgłoszeń dot. awarii w zakresie spraw: elektrycznych, hydraulicznych, stolarskich, dekarskich I ogólnobudowlanych.
8. Realizacja zleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach
i mieszkaniach komunalnych.
9. Sprawowanie nadzoru nad przyłączami gazowymi i wodno-kanalizacyjnymi w budynkach komunalnych mieszkalnych.
10. Sporządzanie protokołów przekazania teczek obiektów i dokumentacji technicznej poszczególnych budynków
     wzwiązku z wykupem lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.
11. Współdziałanie ze Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w zakresie rozliczenia remontów w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych.
12. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
13. Opiniowanie wniosków na przebudowę lokalu mieszkalnego komunalnego.
14. Sprawowanie kontroli nad remontami wykonywanymi przez najemców w lokalach mieszkalnych oraz protokólarny odbiór wykonywanych prac.
15. Utrzymanie terenów przy budynkach w tym: ciągów pieszych, dróg i chodników nie będących w kompetencji Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami.
16. Prowadzenie spraw dot. spływu wód opadowych i kanalizacji sanitarnej na terenach gminnych przynależnych do budynków komunalnych.
17.Sprawdzanie faktur VAT i rachunków oraz ich weryfikacji wg kosztorysów i KNR.
18. Prowadzenie zadań inwestycyjnych występujących w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
19.Przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
20. Przedstawianie projektów planu wydatkowania środków finansowych do budżetu gminy oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania zadań.
21. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na Sesjach Rady Miejskiej oraz w  okresach międzysesyjnych.
22. Prowadzenie korespondencji w sprawach objętych zakresem czynności.
23.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z otrzymanym " Jednolitym wykazem akt".
24. Rozliczanie, opisywanie i rejestrowanie faktur związanych z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy dotyczącymi zadań ujętych w zakresie czynności.
25. Utrzymanie we właściwym stanie sprzętu znajdującego się na stanowisku pracy.
26. Sumienne i staranne wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia : Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, teren Gminy  
 Świebodzin.
Forma zatrudnienia :  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, w ruchu, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  1etat.

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. Orzeczenie  lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
  2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-15 00:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną.
c. Miejsce:
  1.  wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzęd Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie, pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektor/inspektor w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2)   kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
  1. informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
  2. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.    

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pani Monika Matela, e-mail: iod@um.swiebodzin.pl Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są na stronie http://www.bip.swiebodzin.eu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-02 12:57:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Irena Michalak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-02 13:09:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 14:08:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony