ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORG-12/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORG-12/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista i Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 2

Wydział: Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2022-09-07

Ogłoszono dnia: 2022-09-07

Termin składania dokumentów: 2022-09-23 00:00:00

Nr ogłoszenia: ORG-12/2022

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5.kwalifikacje: wymagane wykształcenie: wyższe lub  średnie  techniczne, preferowane budownictwo lub
   pokrewne potwierdzone świadectwami lub dyplomami. Staż pracy minimum 3 lata (inspektor), doświadczenie zawodowe w administracji publicznej rządowej lub samorządowej lub w wykonawstwie. Staż pracy minimum 4 lata (główny specjalista), doświadczenie zawodowe w administracji publicznej rządowej lub samorządowej lub w wykonawstwie.
6. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy,
    a w szczególności:
znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych  wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, szczególnych zasad realizacji inwestycji drogowych oraz umiejętność ich właściwego stosowania.
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego
- posiadanie prawa jazdy kat. B
- umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków
- umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy
- samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie
- obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność
- komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, usługodawcy lub wykonawcy robót budowlanych na podstawie obowiązującego  regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych.
 2. Przygotowanie części technicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Planowanie inwestycji na terenie Gminy Świebodzin.
 4. Koordynacja realizacji inwestycji i ich rozliczenie.
 5. Przekazanie zrealizowanej inwestycji do eksploatacji.
 6. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.
 7. Opracowanie danych dla rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych na podstawie składanych interpelacji i wniosków.
 8. Dostęp i uprawnienia użytkownika do systemów informatycznych.
 9. Wykonywanie powierzonych zadań wynikających z:
  1. aktów prawnych powszechnie obowiązujących,
  2. regulaminu organizacyjnego w zakresie realizacji zadań publicznych oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu,
  3. innych zarządzeń wykonawczych oraz kierownictwa wewnętrznego,
  4. systemu zarządzania jakością,
  5. zakresu odpowiedzialności i uprawnień.
 10. Odpowiedzialność wynikająca z prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności za:
 11. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 12. właściwe gospodarowanie majątkiem gminy,
 13. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

MIejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, teren Gminy Świebodzin.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, w ruchu, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,  2 etaty.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. Orzeczenie  lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-23 00:00:00
b. Sposób:
Sposób: w zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną.
c. Miejsce:
wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko inspektor, główny specjalista w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami - pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2)   kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 1. informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
 2. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 3.  Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pani Monika Matela, e-mail:iod@um.swiebodzin.pl Szczegółowe informacje o łach przetwarzania danych dostępne są na stronie http://www.bip.swiebodzin.eu       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-07 14:41:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Irena Michalak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-07 14:45:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 14:08:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony