ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ORG-2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: ORG-2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2020-06-23

Ogłoszono dnia: 2020-06-23 przez

Termin składania dokumentów: 2020-07-13 00:00:00

Nr ogłoszenia: ORG-2/2020

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
    skarbowe,
5. kwalifikacje konieczne: wykształcenie wyższe.
    Preferowany kierunek administracja, staż pracy minimum 1 rok w administracji samorządowej lub państwowej.
    Zaszeregowanie na  stanowisko pracy uzależnione jest  od wykształcenia i stażu pracy.  
6. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań stanowiska pracy.
    Znajomość ustaw,   a w szczególności:
- ustawa z dnia  08 marca 1990  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2020.713),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.2019.1781 ),
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych( tj. Dz.U.2019.1282),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  ( tj. Dz.U.2019.869.),
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 poz.1473 ze zm.),
- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U .z 2018 r. poz.2337 ze zm.).
7. Wiedza specjalistyczna /umiejętności:
-  bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
-  biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów operacyjnych
   w systemie biurowym
-  wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
Samodzielność, kreatywność, dokładność i staranność wykonywania zadań, aktywność w działaniach zawodowych, umiejętność porozumiewania się z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z:
1). 1. Sprawowanie dozoru na Cmentarzem Komunalnym w Świebodzinie oraz cmentarzami komunalnymi w miejscowościach Jordanowo, Jeziory, Chociule, Lubinicko.
2. Ustalanie z osobą zainteresowaną pochówkiem lokalizacji grobu zgodnie z Planem Zagospodarowania Cmentarza .
3. Przestrzeganie zasad dotyczących rozmiarów grobów i odstępów między nimi przez dokonujących pochówki i stawiających nagrobki  i grobowce.
4. Wyrażanie zgody na ustawienie nagrobka, wykonanie utwardzeń wokół grobów i zagospodarowanie terenu między grobami.
5. Kontrolowanie świadczenia usług cmentarnych i pogrzebowych przez podmioty zewnętrzne.
6.Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 poz. 1473 ze zm.).
7. Kierowanie pojazdami w ramach obowiązków służbowych.
8. Organizowanie prac porządkowych w zakresie utrzymania czystości i porządku na cmentarzach komunalnych oraz zleconych prac na terenie Gminy Świebodzin.
9. Utrzymania w porządku i sprawności technicznej i estetycznej ogrodzenia i bram wjazdowych na terenach cmentarzy komunalnych.
10. Utrzymania w sprawności oświetlenia znajdującego się na cmentarzach komunalnych.
11. Kontrolowanie Kwatery Wojennej w zakresie sprzątania, koszenia, utrzymania grobów żołnierzy.
12. Utrzymanie we właściwym stanie i porządku Kaplicy Cmentarnej.
13. Kontrolowanie gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie systematycznego zgłaszania odbioru odpadów komunalnych z kontenerów oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.
14. Dbanie o stan techniczny pojazdów będących w użytkowaniu na terenie cmentarza komunalnego                                w   Świebodzinie.
15. Organizacja pracy i przestrzeganie dyscypliny podległych pracowników cmentarzy wraz z kontrolą listy obecności.
16. Organizacja pracy i przestrzeganie dyscypliny osób skierowanych przez sąd do prac interwencyjnych.
17. Utrzymanie we właściwym stanie sprzętu i wyposażenia znajdującego się na stanowisku pracy.
18. Wykonywanie innych prac biurowych zleconych przez przełożonego.
19. Rozliczanie paliwa oraz kart drogowych.
20. Prowadzenie ewidencji wjazdów i wyjazdów pojazdów mechanicznych na teren cmentarza komunalnego w m. Świebodzin.
21. Przestrzeganie przepisów php i ppoż.
22. Zgłaszanie nieprawidłowości i niesprawności do bezpośredniego przełożonego tj. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
23. Przygotowywaniem procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych do 30 000 EURO dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
24. Przedstawianiem projektów planu wydatkowania środków finansowych do budżetu gminy oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania zadań.
25. Sumienne i staranne wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału
2). Utrzymanie we właściwym stanie sprzętu znajdującego się na stanowisku pracy.
3). Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy obsłudze i przetwarzaniu bazy danych
    osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
4). Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie
    materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
a) dostęp do Internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi
    uprawnieniami,
b) użytkowanie składników majątku urzędu wg. wyposażenia pracownika,
c) posługiwanie się pieczątką imienną w zakresie realizowanych obowiązków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

I. Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.
 
II. Forma zatrudnienia : umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta  na okres 6 miesięcy, po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 
III. Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, siedziba 66-200 Świebodzin, ul. Łęgowska 6,praca w godz. od poniedziałku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, chodzącej, dyspozycyjność, zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.
 
IV.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej             i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
V. Wymiar etatu , ilość etatów: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek  o przystąpienie do naboru zawierający imię i nazwisko i dane kontaktowe kandydata zwięzłe umotywowanie zgłoszenia na wnioskowane stanowisko,
  2. opis dotychczasowej pracy zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia oraz  okresu zatrudnienia lub zaświadczeń,
  4. pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych oraz
       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  1. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
              publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
1) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
2) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-13 00:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną
c. Miejsce:
: a) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2   w Świebodzinie,
b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: oferta pracy –inspektor  Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie. Pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-24 14:22:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-24 14:22:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-24 14:22:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony