ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor / Główny Specjalista w Wydziale GKiM

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2022-08-04

Ogłoszono dnia: 2022-08-04

Termin składania dokumentów: 2022-08-18 15:20:00

Nr ogłoszenia: ORG-9/2022

Zlecający: Burmistrz Świebodzina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. posiadanie  nieposzlakowanej  opinii,
4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa 
    skarbowe,
5.kwalifikacje: wymagane wykształcenie  : minimum średnie ogólne lub  techniczne, preferowane budowlane
   potwierdzone świadectwami lub dyplomami. 
   Preferowany staż pracy minimum 2 lata  na podobnym stanowisku albo 2- letni staż pracy w administracji
   samorządowej, państwowej.
6. Pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy, 
    a w szczególności:
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530),
- Ustawa z dnia 10 sierpnia 2018 r. o ochronie danych osobowych  samorządzie gminy (Dz. U. 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351),
- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840),
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305),
- ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2021, poz. 735)
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.,  Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu 
  cywilnego (Dz. U. 2022, 172).
b. Wymagania dodatkowe:
- biegła znajomość obsługi obsługi oprogramowania biurowego,
- biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych, komputerowych systemów operacyjnych w  systemie biurowym.
- biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego ( MS Office, Open Office).
- wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B.
- umiejętność pracy w zespole, organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia,  komunikatywność, skrupulatność, sumienność, obowiązkowość, terminowość, wysoka kultura osobista.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz uchwał Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
- przyjmowanie wniosków o zawarcie umów najmu na lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy,
- prowadzenie rejestru wniosków,
- przygotowanie wniosków na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- kontrola w terenie i ocena warunków mieszkaniowych wnioskodawców wspólnie z Komisją Mieszkaniową,
- sporządzanie i realizacja „list wytypowanych rodzin do zawarcia umów najmu”
-wydawanie wskazań do zawarcia umów najmu na czas nieokreślony, na lokale socjalne na czas określony, na 
 lokale zmienne ( przekwaterowania na czas remontu lub rozbiórki), 
- prowadzenie rejestru wydanych wskazań,
- załatwianie spraw związanych z zamianą mieszkań komunalnych,
- opiniowanie wniosków o wykup lokalu komunalnego w zakresie: zawarcia umowy najmu, nazwiska najemcy,
  wyposażenia lokalu w media,
- przygotowanie pisma o wstrzymaniu wniosku o sprzedaż mieszkania komunalnego w przypadku zadłużenia,
- w przypadku klęski żywiołowej przygotowanie i wydanie decyzji o przydziale mieszkań w lokalach nie będących 
  własnością gminy,
- obsługa organizacyjno – biurowa posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Opracowanie i realizacja wieloletniego „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.
3. Przygotowanie uchwał w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem ( zatwierdzenie stawek czynszu, 
    itp.).
4. Przygotowanie i przekazanie sprawozdań do GUS.
5. Prowadzenie spraw z zakresu administrowania mieszkaniowym zasobem gminy:
- przyjmowanie i przekazywanie nieruchomości i urządzeń. Dokonywanie pomiarów lokali, wykonywanie szkiców 
  liniowych lokali,
- przyjmowanie i przekazywanie bezpośrednio najemcom protokołem zdawczo – odbiorczym lokali mieszkalnych,
- sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych. Po sporządzeniu umowy przekazanie kluczy najemcy oraz 
  informacji o ciążących na nim obowiązkach i przestrzeganiu regulaminu porządku domowego,
- doręczenie lokatorom mieszkań komunalnych aneksów dot. zmian należności czynszów,
- dokonywanie przeglądów na terenie administrowanym, celem  ujawnienia pomieszczeń nie ujętych w ewidencji 
  zasobów lokalowych bądź lokali nieczynnych. Prowadzenie na bieżąco księgi zasobów lokalowych,  dokonywanie pomiarów kontrolnych lokali mieszkalnych,
- dokonywanie przeglądów lokali mieszkalnych, klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku i strychów 
  pod względem właściwej eksploatacji, czystości i spraw ppoż. zauważone usterki awaryjne, ppoż i inne w  
  budynkach mieszkalnych zleca wybranemu wykonawcy do niezwłocznego usunięcia,
- kontrolowanie terenów posesji stanowiących własność gminy pod względem czystości i estetyki oraz
  sporządzanie protokołów z tych kontroli,
- sporządzanie regulaminu porządku domowego w budynkach komunalnych,
- dokonywanie przeglądów budynków komunalnych i ich otoczenia pod względem sanitarno- porządkowym, 
  ochrony p.poż i sporządza zestawienia potrzeb wynikających z przeglądów i zleca ich wykonanie w uzgodnieniu 
  z przełożonym,
- utrzymanie kontaktów z samorządem osiedli i ze wspólnotami w sprawach dot. porządku i czystości budynków
  i ich otoczenia oraz uczestniczenie w spotkaniach, na których omawiane są powyższe sprawy,
- uzupełnienie na bieżąco spisów lokatorów w budynkach komunalnych i czuwanie nad ich prawidłowością 
  ewidencyjną,
- współpracowanie z samorządami mieszkańców, szczególnie przy rozpatrywaniu spraw spornych, 
  wymagających opinii samorządu mieszkańców,
- zlecenie dokonywania deratyzacja koniecznych posesji oraz sprawdzanie ich wykonania,
- przekazanie danych o zmianach w najmie lokali – zmiana najemcy, zmiany osobowe w najmowanym lokalu 
  oraz inne zmiany mające wpływ na wymiar czynszu.
6. Wykonanie kontroli stanu technicznego urządzeń komunalnych w lokalach gminnych: mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach przynależnych do mieszkań i garażach związanych z mieszkaniowym zasobem komunalnym:
a) rejestrowanie wniosków,
b) sporządzanie protokołów w zakresie:
- oceny stanu technicznego mieszkań (zacieków, wilgoci itp.),
- oceny stanu technicznego okien, drzwi, pomieszczeń gospodarczych i przynależnych,
- oceny stanu technicznego wentylacji, instalacji elektrycznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej.
7. Nadzorowanie okresowych przeglądów kominiarskich w budynkach komunalnych mieszkalnych – kontrolowanie pracy kominiarzy pod względem jakości wykonanych usług polegających na czyszczeniu przewodów kominowych.
8. Zlecenie przeglądów i remontów piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobie gminy.
9. Potwierdzenie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wielkość powierzchni i wysokość bieżącego czynszu ).
10. Załatwianie skarg i wniosków zgłaszanych przez lokatorów.
11. Współpraca ze Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem gminy.
12. Uczestniczenie w przyjęciach interesantów u Burmistrza Świebodzina oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji.
13. Udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
14. Przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł oraz wartość wyższa niż kwota 130 000 zł dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin. 
15. Przedstawienie projektów planu wydatkowania środków finansowych do budżetu gminy oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania zadań.
16. Przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski na Sesjach Rady Miejskiej oraz w okresach międzysesyjnych.
17. Prowadzenie korespondencji w sprawach objętych zakresem czynności
18. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z otrzymanym „Jednolitym wykazem akt”.
19. Rozliczanie, opisywanie i rejestrowanie faktur związanych z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy dotyczącymi zadań ujętych w zakresie czynności.
20. Utrzymanie we właściwym stanie sprzętu znajdującego się na stanowisku pracy.
21. Sumienne i staranne wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia : Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, teren Gminy   Świebodzin.
 
Forma zatrudnienia :  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony na 6 miesięcy. Po tym okresie istnieje  możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Warunki pracy na stanowisku : stanowisko urzędnicze, praca w godz. poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 7.20 do 15.20, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, praca w pozycji siedzącej, w ruchu, dyspozycyjność,  zaszeregowanie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, wynagrodzenie wypłacane do 30-go każdego miesiąca, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami Urzędu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
e) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie:
- wykształcenia (dyplomu studiów), studiów podyplomowych,
- stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń),
- posiadanych kwalifikacji,
- pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w  pełni praw publicznych  oraz 
  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do  przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
1. Orzeczenie  lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-18 15:20:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, pocztą elektroniczną.
c. Miejsce:
Osobiście w siedzibie Urzędu  Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie,
 
Pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko podinspektor/inspektor w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - pocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego .

VII. Informacje dodatkowe:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) kandydaci, spełniający  wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego, 
3) informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji   Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – parter przy drzwiach głównych.
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
5) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Michalak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-05 11:42:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-05 11:42:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Irena Michalak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:37:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
606 raz(y)